Prophetic Voice

Prophetic Voice

Kasli Hi Preeti?

जन्मली ती निःस्वार्थीह्या पापमयी भूमीवरीकाय सांगू ह्या प्रीती विषयीजोडे अर्थ माझ्या उभ्या आयुष्याला ती परंतु, समजेना मजलाकसली ही प्रीती? चिरडले तिलानाकारले तिलाथुंकले तिच्यावरीतरी सोडेना मजलाकरे …

Jeevan Ki Roti

मांगा मैंने एक निवालामांगी मैंने एक रोटीपरोसा उसने मेरे संतानोंके थाली में सोना और चांदी कोशिश की बहुतों नेछीनने की मेरे मुंह से निवालाकरती है …